«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2019. Vol. 30

Value and Semantic Orientation and Socio-Cultural Determinants of Student Youth’s Image of Their Own Future

Author(s)
M. S. Yanitskiy, A. V. Seryy, O. A. Braun, R. O. Balabashchuk
Abstract

The study is due to the need of counseling support for students when planning their own future during their university study. Value and semantic orientation of a desirable future was studied on the sampling of 1251 students differentiated according to gender, age, nationality, religion, residency, and field of study. A third of students demonstrated that value orientation of their future was underdeveloped. The same number of students was focused on various instrumental values. Others were weighted towards terminal values of self-actualization, family life, or material assets. A particular orientation of the view of the future is determined by belonging to a certain socio-cultural group. The results obtained improve scientific understanding of the content and determinants of student youth views of their future.

About the Authors

Yanitskiy Mikhail Sergeevich, Doctor of Sciences (Psychology), Professor, Russian Academy Education, Director, Social and Psychological Institute, Kemerovo State University, 6, Krasnaya St., Kemerovo, 650000, Russian Federation, e-mail: direktorspi@kemsu.ru 

Seryy Andrey Viktorovich, Doctor of Sciences (Psychology), Professor, Department of Psychological Sciences, Kemerovo State University, 6, Krasnaya St., Kemerovo, 650000, Russian Federation, e-mail: avgrey@yahoo.com 

Braun Olga Arturovna, Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Department of Psychological Sciences, Kemerovo State University, 6, Krasnaya st., Kemerovo, 650000, Russian Federation, e-mail: oabraun09@rambler.ru 

Balabashchuk Roman Olegovich, Graduate student, Kemerovo State University, 6, Krasnaya st., Kemerovo, 650000, Russian Federation, e-mail: dowbh54@gmail.com

For citation

Yanitskiy M.S., Seryy A.V., Braun O.A., Balabashchuk R.O. Value and Semantic Orientation and Socio-Cultural Determinants of Student Youth’s Image of Their Own Future. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2019, vol. 30, pp. 92-103. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.30.92 (in Russian)

Keywords
students, world view, image of the future, chronotope, time perspective, value and semantic orientation, socio-cultural environment
UDC
159.9
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.30.92
References

Zinchenko V.P. Tsennosti v strukture soznaniya [Values in the structure of consciousness]. Voprosy filosofii [Philosophy issues], 2011, no. 8, pp. 85-97. (in Russian)

Yanitskii M.S., Seryi A.V., Braun O.A., Pelekh Yu.V., Maslova O.V., Sokol'skaya M.V., Sanzhaeva R.D., Monsonova A.R., Dagbaeva S.B., Neyaskina Yu.Yu., Kadyrov R.V., Kapustina T.V. Identichnost' kak dinamicheskaya ierarkhicheskaya sistema: sotsial'nyi i kul'turnyi kontekst formirovaniya [Identity as a dynamic hierarchical system: the social and cultural context of formation]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo state University], 2018, no. 2. pp. 131-140. http://dx.doi.org/10.21603/2078-8975-2018-2-131-140 (in Russian)

Loginova I.O. Khronotopicheskie kharakteristiki zhiznennogo sa-moosushchestvleniya cheloveka [Chronotopic characteristics of human self-fulfillment]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of science, culture, education], 2009, no. 7-2, pp. 98-103. (in Russian)

Nekrasova E.V. Khronotop i khronotopicheskie kharakteristiki che-loveka kak psikhologicheskoi sistemy [Chronotope and chronotopic characteristics of a human as a psychological system]. Polzunovskii vestnik [Polzunovsky Bulletin], 2003, no. 3-4. pp. 203-210. (in Russian)

Serkin V.P. Pyat' opredelenii ponyatiya «obraz mira» [Five definitions of the concept of «image of the world»]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya [Moscow University Psychology Bulletin], 2006, no 1. pp. 11-19. (in Russian)

Seryi A.V., Vechkanova E.M. Temporalnye aspekty aktualizatsii smyslovykh granei sub"ektivnykh obrazov perezhivaniya krizisa identichnosti v period yunosti [Temporal aspects of actualization of semantic facets of subjective images experience of identity crisis in youth]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University], 2015, no. 3(63). pp. 238-247. (in Russian)

Yanitskija M.S., Seryja A.V., Brauna O.A., Pelekhb Y.V., Maslovac O.V., Sokolskayad M.V., Sanzhayevae R.D., Monsonovae A.R., Dagbaevaf S.B., Neyaskinag Y.Y., Kadyrovh R.V., Kapustina T.V. Sistema tsennostnykh orientatsii «pokoleniya Z»: sotsial'nye, kulturnye i demograficheskie determinanty [The system of value orientations of «generation Z»: social, cultural and demographic determinants]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian psychological journal], 2019, no 72, pp. 46-67. http://dx.doi.org/10.17223/17267080/72/3 (in Russian)

Braun O.A. et. al. Sotsial'nye i psikhologicheskie faktory planirovaniya svoego budushchego v yunosheskom vozraste [Social and psychological factors of planning your future as a teenager]. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Publ., 2013, 131 p. (in Russian)

Gillespie J. M., Allport G. W. Youth's outlook on the future: A cross-national study. NY: Doubleday & Co, 1955, 61 p. http://dx.doi.org/10.1037/13193-000 


Full text (russian)