«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

Contacts

Irkutsk State University, Faculty of Psychology, office 407, Chkalov Str., 2, Irkutsk, 664025, Russia

Tel.: +7 (3952) 203-630, +7 (3952) 200-454
E-mail: izvestia_psy@isu.ru
Website: http://izvestiapsy.isu.ru/en

Editor-in-Chief: Yaroslavtzeva Irina Vladilenovna, Dr. Sci. (Psychol.), Prof., Head of the Basic Department of Medical Psychology of Irkutsk State University and Scientific Center of Family Health Issues and Human Reproduction at Irkutsk State University
E-mail: izvestia_psy@isu.ru, ya-irk@yandex.ru

Assistant Editor: Lutoshliva Ekaterina Stanislavovna, Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof. of the Basic Department of Medical Psychology of Irkutsk State University and Scientific Center of Family Health Issues and Human Reproduction at Irkutsk State University
E-mail: izvestia_psy@isu.ru, eka3676@yandex.ru