«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

Subscription

The journal «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Psichologiya» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «Psychology») is available in print by subscription which can be obtained at post offices of FSUE «Russian Post».

Subscription index of the journal in the United Catalogue «Pressa Rossii» («Press of Russia») is 34102.