«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2012. Vol. 2

To the problem of governance and self-organization of Soviet psychological science at first half of XX century

Author(s)
О. А. Аrtemeva
Abstract

History of Soviet psychology’s organization of the first half of the XX century is analyzed. As a result perspectives of decision of the problem of science’s governance and self-organization are defined.

Keywords
soviet psychology, self-organization of science, governance of science
UDC
159.9(47)(091)

Full text (russian)