«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

Contacts

Irkutsk State University, Faculty of Psychology, office 407, Chkalov Str., 2, Irkutsk, 664003, Russia
Tel./fax: +7 (3952) 20-36-30
E-mail: izvestia_psy@isu.ru
Website: http://izvestiapsy.isu.ru/en
Editor-in-Chief: Dr. Sci. (Psychol.), Prof. I. V. Yaroslavtzeva
Assistant Editor: Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof. E. S. Lutoshliva